Nadzieje

Oryginał tekstu w języku rosyjskim poniżej. Оригинальный текст на русском языке ниже.

DMITRIY: Wyobraź sobie, że stoisz na wysokiej wieży. Na dole przed tobą jest woda i masz skoczyć. Skoczyć tam, w dół, w nieznane… Strach, niepewność i lęk utraty gruntu pod nogami i zrobienie kroku w nieznane. Ten strach jest na tyle mocny, że uginają Ci się kolana, dłonie stają się mokre, a serce zaczyna szybciej bić..

Podobne uczucia i emocje, nie wliczając tych związanych z finansami, dokumentami i codziennością, doświadcza człowiek, który ma zamiar przeprowadzić się na stałe do innego kraju. Należy jedynie zrobić ten jeden krok!

Razem z moją rodziną zdecydowaliśmy i skoczyliśmy w nieznane.

Nie przyjechaliśmy do Polski za pracą, jak wiele naszych rodaków, lecz przyjechaliśmy tu mieszkać. Przyjechaliśmy z nadzieją, że nasze dzieci (a mamy ich dwoje – syn 15 lat i 5-letnia córka) znajdą tu nowych przyjaciół, nową przyszłość i nową Ojczyznę! Już teraz, a jesteśmy tu prawie rok, dzieci naturalnie wpisały się w społeczność rówieśników, uczą i rozwijają się razem z nimi.

Zrozumiałym jest, że po to, by żyć pełnowartościowym życiem niezbędne są finanse, a więc i praca. Mieszkając na Ukrainie prowadziliśmy własną firmę handlową, a jako hobby hodowaliśmy na działce czosnek i inne roślinny, co opisywaliśmy na swoim kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuCrVkSegwLtyaMT4h6lTVA, którego oglądalności liczona jest w setkach tysięcy wyświetleń.

Po przeprowadzce do Polski zetknęliśmy się z problemem zatrudnienia. Mówiąc dokładniej, z zatrudnieniem zgodnie z kwalifikacjami. W Polsce, a w szczególności w Bielsku-Białej, ofert pracy jest dużo i istnieje ogromny niedobór wykwalifikowanych pracowników z różnych specjalizacji, zwłaszcza kierowców. Ale nie wszystko jest proste.

Dla przykładu, jestem kierowcą autobusów i ciężarówek (kategorie C, C1, C, D1, D), który może i chce pracować zgodnie z kwalifikacjami. Ale według prawa obowiązującego w Polsce, aby rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy (na przykład autobusu), oprócz dokumentów, zaświadczeń medycznych i innej biurokracji, należy odbyć miesięczny kurs (tak zwany KOD-95), na który będę musiał przeznaczyć lwią część budżetu rodzinnego i odkładać przez kilka miesięcy. W konsekwencji, miasto nadal nie otrzymało kolejnego dobrego i kwalifikowanego pracownika. I mój przykład nie jest pojedynczy. Niewyobrażalnie trudno jest zacząć pracować lekarzom (różnych specjalizacji), którzy oprócz ponownej certyfikacji muszą przepracować bezpłatnie (za darmo!) jeden rok (rok!) na izbie przyjęć w szpitalach! Dlatego miastu również brakuje lekarzy.

Ciągle jednak mam nadzieję, że sytuacja będzie się zmieniała chociażby na poziomie lokalnym i w Urzędzie Miasta opracują mechanizm zaangażowania niezbędnych specjalistów. Jako przykład, przy wsparciu Urzędu naszego miasta stworzony został Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej „myBB”, który oprócz angażowania obcokrajowców w życie społeczne za pomocą różnorodnych inicjatyw, prowadzi kurs (bezpłatny!) początkowego języka polskiego, który z sukcesem ukończyłem. Dodatkowo, jednym z kierunków pracy ośrodka jest właśnie rozwiązania problemów niedoborów kadrowych w przedsiębiorstwach miejskich przy wykorzystaniu cudzoziemców mających odpowiednie kwalifikacje.

Jestem pewny, że również i ja znajdę swoją godną pracę! Czego wszystkim życzę!

Надежды

ДМИТРИЙ: Представьте себе что вы стоите на высокой вышке. Внизу перед вами вода и вам предстоит прыжок. Прыжок туда вниз, в неизвестность… Представили? Страх, неуверенность, боязнь потерять такую привычную опору под ногами и шагнуть в пустоту. Страх настолько сильный, что подгибаются коленки, ладошки становятся мокрыми , а сердце замирает..

Вот примерно такие чувства и эмоции, не считая финансовых, документальных, бытовых аспектов испытывает человек, который собирается переехать жить в другую страну. Нужно только решиться сделать этот шаг!

Я и моя семья – мы приняли такое решение и прыгнули.

Ведь мы приехали сюда в Польшу не на заработки, как многие наши соотечественники, мы приехали сюда жить. Приехали в надежде на то, что наши дети (а у нас их двое – сын 15 лет и 5-летняя дочь) здесь найдут новых друзей, новое будущее и новую Родину! Уже сейчас, а мы прожили тут почти год, они органично вписались в общество своих сверстников, учатся и развиваются вместе с ними.

Понятно, для того чтобы жить полноценной жизнью необходимы финансы – значит работа. Живя в Украине мы занимались частным торговым бизнесом, в качестве хобби небезуспешно выращивали на своей даче чеснок и другие с/х культуры и описывали все это на своем канале в Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCuCrVkSegwLtyaMT4h6lTVA

По приезде в Польшу столкнулись с проблемой трудоустройства. Вернее будет сказать с трудоустройством по специальности. В Польше вообще ,и в Бельске в частности, вакансий множество и есть огромный дефицит квалифицированных кадров по широкому спектру специальностей, в том числе и водителей. Но не все просто.

Например я по специальности водитель автобусов и грузовиков (категории B,C1,C,D1,D) могу и хочу работать по профессии. Но по законам Польши для того чтобы начать работать водителем (например автобуса) помимо документов, мед справок и прочих бюрократических моментов, необходимо пройти месячное обучение-квалификацию (так называемый Код-95), в оплату которого мне прийдется забирать львиную долю семейного бюджета несколько месяцев. В итоге город до сих пор не дополучил еще одного хорошего и квалифицированного работника. И мой пример не одинок. Чего стоит начать работать врачами (разных специализаций), которым помимо переаттестации – подтверждения квалификации, нужно год (год!) бесплатно (за даром!) отработать на приеме в больницах! А врачей городу тоже не хватает.

Но опять же надеюсь что, ситуация будет меняться, меняться хотя бы на местном уровне и в мэрии разработают механизм привлечения нужных специалистов. Как пример, при поддержке мэрии нашего города создан Центр интеграции иностранцев в Бельско-Бялой „myBB”, где помимо вовлечения в общественную жизнь иностранцев при помощи разнообразных проектов, действует курс (бесплатный!) начального польского языка, который и я с успехом прошел. Так же, одним направлений работы организации, есть как раз, решение проблемы кадрового голода городских предприятий, с помощью приезжающих иноземцев имеющих соответствующую квалификацию.

Я уверен что и я найду свою достойную работу! Чего и всем желаю!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star