Wierzcie w siebie i na pewno wszystko się uda

Oryginał tekstu w języku rosyjskim poniżej. Оригинальный текст на русском языке ниже.

Oksana i Dmitriy: Jesteśmy w Polsce od lutego 2019 roku i nasza opowieść będzie o rodzinnych sukcesach.

Dmitriy: Największą trudnością dla obcokrajowca w Polsce jest bariera językowa. Dlatego też moja pierwsza praca była w fabryce samochodów w Tychach i Nowej Soli. Na Ukrainie miałem niewielki biznes związany z dekoracją ścian. Żona, Oksana, również pracowała w dziedzinie sztuki – prowadziła dziecięcą grupę ludową związaną ze sztuką i rzemiosłem oraz rysunkiem. Tutaj byliśmy zmuszeni pracować w innych obszarach.

Jednak po pracy zaczął się pojawiać czas dla własnych działań.

Moja propozycja stworzenia muralu skierowana do zarządcy miejskiego stadionu w m. Nowa Sól spotkała się z pozytywnym odbiorem, potem też zrealizowałem mural na kontenerach śmieciowych w Tychach

Po złożeniu dokumentów przedłużających pobyt, wiosną przyjechałem do mojej rodziny do Bielska-Białej, gdzie przebywam obecnie. Oficjalnie zatrudnić się nie miałem możliwości, ponieważ wniosek dotyczący dokumentów był w trakcie rozpatrywania i zgodnie z prawem, mogłem przebywać w Polsce jedynie na utrzymaniu żony. Pomagając w pracach domowych, zarabiałem trochę pieniędzy.

Oksana: Nowa strona naszego życia zaczęła się otwierać w momencie kontaktu z Ośrodkiem integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej „myBB”. Przemyślenia, chęci powrotu do domu, na Ukrainę, bardzo pięknie były „usuwane-oczyszczane” przez pracowników tego ośrodka. Od pierwszego dnia zaczęły się pojawiać nowe pomysły, plany na życie w tym państwie. W ośrodku świadczą bezpłatne informacyjne i konsultacyjne usługi oraz umożliwiają udział w bezpłatnych zajęciach z języka polskiego dla obcokrajowców, którzy mieszkają lub pracują w Bielsku-Białej.

Dmitriy: I tutaj też mieliśmy możliwość aktywnie się zaprezentować w ramach wydarzeń, dzięki którym bardziej przybliżyliśmy się do nowej kultury.

1 czerwca 2019 r. zaprosiliśmy rodziców i ich dzieci do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ośrodku integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej. Wraz z żoną, jako wolontariusze myBB, przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci i rodziców z rysunku intuicyjnego i origami
27 czerwca 2019 r. wraz z żoną, młodzieżą, dziećmi i rodzicami oraz wszystkimi chętnymi, tworzymy przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej mural „Wiosna, lato, jesień, zima – coś się kończy, coś zaczyna”
Podczas międzynarodowego pikniku udzieliliśmy wywiadu dla telewizji
Wzięliśmy udział w Bajkowym tygodniu dla dzieci, gdzie przeprowadziliśmy z żoną warsztaty dla dziec i znów mieliśmy okazję robić to, co kochamy, a co najważniejsze, dzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami (slepuhadima.wixsite.com/aerografia)
Tutaj zawsze istnieje możliwość mówienia po polsku, co dla nas jest teraz głównym celem

Z „myBB” bierzemy udział w spacerach językowych po mieście, gdzie poznajemy historię, architekturę, komunikujemy się z nowymi obcokrajowcami i mieszkańcami miasta. Nasze nowe miasto jest bardzo zróżnicowane pod względem narodowym i kulturowym. Chcemy poznawać nowe osoby poprzez ich zainteresowania, pokazywać nasze umiejętności i zdolności, dzielić się doświadczeniem oraz uczyć się i oczywiście dobrze się bawić.

Bierzemy również udział w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego, który jest organizowany w ramach „myBB” dzięki finansowaniu miasta Bielsko-Biała.

Wszystko to inspiruje nas do dalszych działań…

Osobiście dla nas te wszystkie małe osiągnięcia w nowym mieście i nowym kraju są ważne i dzielimy się nimi z wami, ponieważ wierzymy, że jeśli ktoś naprawdę chce robić coś, co kocha, z pewnością znajdzie przede wszystkim w sobie zasoby oraz ludzi, którzy zrozumieją i wesprą.

Życzymy wszystkim, którzy przyjechali do Polski, wiary w siebie, udzielania wsparcia i pomocy bliźniemu, a wtedy ciekawe wydarzenia z pewnością zaczną się dziać w życiu.

Powodzenia wszystkim!

25 sierpnia – piknik poświęcony niepodległości ponownie był okazją dla mnie i żony do stworzenia muralu na temat pokoju, wolności, niezależności, tolerancji…

Верьте в себя и все обязательно получится

Оксана и Дмитрий: Мы в Польше с февраля 2019 года, рассказ будет о семейных достижениях.

Дмитрий: Наибольшая трудность для иностранца в Польше это языковый барьер. Поэтому первая моя работа была на автозаводе в городе Тыхи и Нова-Соль. На Украине у меня был небольшой бизнес по оформлению росписью стен. Жена, Оксана, также работала в сфере творчества – руководила народным коллективом детей в области декоративно прикладного искусства и рисования. Здесь нам пришлось работать в других сферах.

После работы появлялось время для своих деланий.

Мое предложение создать мурал, адресованное руководству муниципального стадиона в г. Нова-Соль встретилось с положительным откликом, тогда я также реализовал фреску на мусорных контейнерах в Тыхах.

Подавши документы на оформление продления срока пребывания, весной приехал к своей семье в Бельско-Бялу, где и нахожусь сейчас. Официально трудоустроиться не получалось, так как документы на оформлении, по закону, разрешали быть в Польше на обеспечении жены. Помогая по хозяйству, зарабатывал немного денег.

Оксана: Новая страница нашей жизни начала открываться, во время знакомства с Центром интеграции иностранцев в Бельско-Бялой «муВВ». Рассуждения, желания, уехать домой, на Украину очень красиво «удаляли-чистили» ребята этого центра. С первых дней общения начали появляться новые идеи, желания для жизни в этой стране. Здесь занимаются бесплатными информационными и консультационными услугами, а также бесплатными занятиями польского языка для иностранцев, которые живут или работают в Бельско-Бялой.

Дмитрий: И здесь мы смогли активно проявить себя на мероприятиях, благодаря которым больше приблизились к новой культуре.

1 июня 2019 г. приглашаем родителей со своими детьми отметить Международный день защиты детей вместе в Центре интеграции иностранцев мyBB. Вместе с женой как волонтеры myBB проводим для детей и родителей занятия с интуитивного рисунка и оригами
27 июня 2019 г. мы с женой вместе с молодежью, детьми и родителями, и каждым желающим рисовать, создаем по ул. Вызволеня в городе Бельско-Бяла мурал «Весна, лето, осень, зима – что-то заканчивается, что-то начинается»
Даем интервью для телевиденья во время международного пикника
Берем участие и в Сказочной недели для детей, где с Оксаной даем мастер классы для детей, и опять имеем возможность заняться тем, что мы любим, а главное делимся своими знаниями и умениями в сфере творчества (slepuhadima.wixsite.com/aerografia)
Дополнительно есть возможность говорить на польском, что для нас сейчас стоит главной задачей

С «муВВ» берем участие в языковых прогулках по городу, где знакомимся с историей, архитектурой, общаемся с новыми иностранцами и жителями города. Наш новый город очень разнообразен в национальном и культурном плане. Мы хотим знакомиться, найти друзей по интересам, показать свои навыки и умения, поделиться своим опытом или научиться самому, ну и, конечно же, здорово провести время.

А еще мы посещаем бесплатный курс польского языка как иностранного, который организовывается в рамках «муВВ» благодаря финансированию города Бельско-Бяла.

Все это вдохновляет нас идти дальше…

Лично для нас, все это наши маленькие достижения в новом городе и новой стране и мы делимся ими с вами, потому что верим в то, что если человек действительно хочет заниматься своим любимым делом, он обязательно найдет, в первую очередь ресурсы в себе, возможность и людей которые его поймут и поддержат.

Желаем всем приехавшим в Польшу верить в себя, поддерживать и помогать ближнему, и тогда обязательно в жизни начнут происходить интересные события.

Всем удачи ребята!

25 августа – пикник посвященный независимости, снова появилась возможность с женой выполнить роспись, на тему, мира, свободы, независимости, толерантности…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star